در مورد HPD

ارتقاء سلامت

ارتقاء سلامت فرآیند است که مردم را قادر می سازد تا کنترل سلامت آنها و عوامل تعیین کننده سلامت را افزایش دهند. این یک سرمایه گذاری مؤثر در بهبود سلامت و توسعه انسانی است. تلاش های بلند مدت برای ارتقاء سلامت و سلامتی در میان مردم افغانستان صورت گرفته است. ارتقاء سلامت یک فرآیند فعال برای دستیابی به سلامت و کیفیت زندگی بهتر، شامل اجزای آموزشی، انگیزشی و اقتصادی است. ارتقاء سلامت شامل روند تغییرات فردی و اجتماعی و تکنیک های تأثیر اجتماعی است که همراه با مداخلات زیست محیطی، نظارتی و سازمانی، یک استراتژی وسیع برای سلامت بهتر را تشکیل می دهد. در ...

بیشتر بیابید →

Resource Center

This part of the page contains brief description about Resource center which

Roghtia – 28 – RMNCH

رویدادها و مصاحبه ها

در اینجا خلاصه ای از تمام رویدادهایی که توسط اداره ارتقاء سلامت جشن گرفته شده است، خلاصه ای از گزارش های هر کمپاین که توسط این اداره انجام می شود را مشاهده خواهید کرد.

TOT of WASH in Badakhsan

Introduction In recent years, Badakhshan DEWS department has reported higher morbidity rates related to diarrheal...

بیشتر بیابید →

World Health Day 2017

Depression a leading cause of ill health and disability among Afghans – fighting stigma is...

بیشتر بیابید →

بازديد ها

به عنوان بخشی از وظایف رسمی، تیم HPD مجموعه ای از برنامه های تبادل آموزشی را به کشورهای همسایه اختصاص داده است. در این رده، گزارش هایی از تمام بازدیدهای موسسه ای که توسط کارکنان بخش بهداشت و درمان انجام شده است، خواهید یافت.