در مورد HPD

ارتقاء سلامت

ارتقاء سلامت فرآیند است که مردم را قادر می سازد تا کنترل سلامت آنها و عوامل تعیین کننده سلامت را افزایش دهند. این یک سرمایه گذاری مؤثر در بهبود سلامت و توسعه انسانی است. تلاش های بلند مدت برای ارتقاء سلامت و سلامتی در میان مردم افغانستان صورت گرفته است. ارتقاء سلامت یک فرآیند فعال برای دستیابی به سلامت و کیفیت زندگی بهتر، شامل اجزای آموزشی، انگیزشی و اقتصادی است. ارتقاء سلامت شامل روند تغییرات فردی و اجتماعی و تکنیک های تأثیر اجتماعی است که همراه با مداخلات زیست محیطی، نظارتی و سازمانی، یک استراتژی وسیع برای سلامت بهتر را تشکیل می دهد. در ...

بیشتر بیابید →

اخبار

Sheikh Zayed hospital building inaugurated

Kabul, 15 April 2017: H. E. Dr. Abdullah Abdullah Chief Executive Officer of the National Unity Government inaugurated Sheikh Zayed Hospital. Dr. Ferozuddin Feroz Minister of Public Health, Dr. Nasrin Oriakhel Minister of Labor, Social ...

بیشتر بیابید →

Medicine Teaching and Emergency Obstetric Care Unit Inaugurate at Shahrara Hospital

    Kabul, Monday 4, April, 2017: H. E. Dr. Ferozuddin Feroz, minister of public health and Farida Mohmand, minister of higher education inaugurated Shahrara teaching and basic emergency obstetric care unit. The Ministry of Public ...

بیشتر بیابید →

Resource Center

This part of the page contains brief description about Resource center which

Roghtia – 27 – Disablity

رویدادها و مصاحبه ها

در اینجا خلاصه ای از تمام رویدادهایی که توسط اداره ارتقاء سلامت جشن گرفته شده است، خلاصه ای از گزارش های هر کمپاین که توسط این اداره انجام می شود را مشاهده خواهید کرد.

TOT of WASH in Badakhsan

Introduction In recent years, Badakhshan DEWS department has reported higher morbidity rates related to diarrheal...

بیشتر بیابید →

World Health Day 2017

Depression a leading cause of ill health and disability among Afghans – fighting stigma is...

بیشتر بیابید →

بازديد ها

به عنوان بخشی از وظایف رسمی، تیم HPD مجموعه ای از برنامه های تبادل آموزشی را به کشورهای همسایه اختصاص داده است. در این رده، گزارش هایی از تمام بازدیدهای موسسه ای که توسط کارکنان بخش بهداشت و درمان انجام شده است، خواهید یافت.