ارتقای صحت


ارتقای صحت عبارت از روند توانمند ساختن افراد و جوامع است تا کنترول شان را بالای صحت و تمام فکتور های که صحت آنان را متاثر میسازند، افزايش دهد. ارتقای صحت يک سرمايه گذارى موثر براى بهبود صحت و انکشاف بشری میباشد. ازین رو در اين زمینه تلاش های طویل المدت جهت ارتقای صحت جامعه افغان ها صورت گرفته است. ستراتیژی ملی ارتقای صحت افغانستان بر مبنای منشورها و اعلامیه های بین المللی ( منشور اوتاوا 1986 ،اعلامیه جاکارتا پیرامون ارتقاى صحت 1997 ، منشور بنکاک در رابطه به ارتقاى صحت 2006) که به طور مستقیم مرتبط به اهداف اهداف انکشافی هزاره یا MDGs و سلامتی کلی و رفاه جوامع میباشد، نگاشته شده است.

ارتقای صحت یک روند فعال دستیابی به صحت خوبتر و کیفیت زنده گی بهتر است که مشمل از اجزای آموزشی، تشویقی و اقتصادی می باشد. ارتقاى صحت شامل روند تغییر انفرادی واجتماعی و روش های نفوذ در اجتماع است که همراه با مداخلات محیطی، انسجامی و تشکیلاتی یک ستراتیژی جامع را برای بهبود صحت بوجود می آورد. در افغانستان ساختارهای اجتماعی و شبکه های حمایت اجتماعی مانند خانواده، اقارب، قبایل و جوامع به قویآ سلوک و عادات صحی شخصی را متاثر نموده است، ارتقاى صحت موثرترین ابزار رسیدگی به این عوامل اجتماعی تاثیر گذار بالای صحت است.

در پلان های ستراتیژیک وزارت صحت عامه 2011- 2015 و پالیسی ملی صحت و تغذی 2012-2020 در زمینه ارتقاى صحت تاکید زیاد صورت گرفته و یکی از مهمترین مسیر های ستراتیژیک وزارت صحت عامه میباشد.همانطور که در پلان ستراتیژیک تذکر به عمل آمده “تقویت عملکرد جامعه” یکی از ستراتیژی های ارتقای صحت است که دراصل در منشور اوتاوا بیان شده است. به اساس منشور اوتاوا: “ارتقاى صحت زمانی موثریت بیشــتر دارد که عملکرد های جامعه مبتـنی بر ترتیب و تنــظیم بهتر اولوویت ها، تصــمیم گیری های طرح ستـراتیژی و تطبیق آنها جهت حصول صحت بهتر باشد. بخش مهم این روند توانمند سازی جامعه، مالکیت و کنترول آنها بالای تصامیم و سرنوشت شان است”.