ارتقاء سلامت

ارتقاء سلامت فرآیند است که مردم را قادر می سازد تا کنترل سلامت آنها و عوامل تعیین کننده سلامت را افزایش دهند. این یک سرمایه گذاری مؤثر در بهبود سلامت و توسعه انسانی است. تلاش های بلند مدت برای ارتقاء سلامت و سلامتی در میان مردم افغانستان صورت گرفته است.
ارتقاء سلامت یک فرآیند فعال برای دستیابی به سلامت و کیفیت زندگی بهتر، شامل اجزای آموزشی، انگیزشی و اقتصادی است. ارتقاء سلامت شامل روند تغییرات فردی و اجتماعی و تکنیک های تأثیر اجتماعی است که همراه با مداخلات زیست محیطی، نظارتی و سازمانی، یک استراتژی وسیع برای سلامت بهتر را تشکیل می دهد. در افغانستان، ساختارهای اجتماعی، شبکه های حمایت اجتماعی مانند خانواده، بستگان، قبایل و جوامع به شدت بر رفتار و رفتارهای بهداشت شخصی تاثیر می گذارند. ارتقای سالمت موثرترین ابزار برای رسیدگی به این عوامل تعیین کننده سلامت اجتماعی است.
ارتقاء سلامت در برنامه استراتژیک وزارت صحت عامه 2011-2015 و سیاست ملی بهداشت و تغذیه 2012-2020 به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای استراتژیک وزارت صحت عامه تأکید شده است
عوامل موثر بر سلامت
ترویج سلامت موثر باید به طور فعال بر عوامل اجتماعی که سلامت جمعیت و طیف وسیعی از گزینه های در دسترس مردم را تعیین می کند، تأثیر بگذارد. شواهد نشان می دهد که بیشتر بار جهانی بیماری و اکثر نابرابری های بهداشتی از عوامل تعیین کننده سلامت اجتماعی است.
در ساختار اجتماعی افغانستان، شبکه حمایت اجتماعی از قبیل خانواده، اقوام و قبایل، به شدت بر سلامت شخصی و مهارت های مقابله ای تاثیر می گذارد. اعتقاد و عمل بهداشتی افغان ها اساسا توسط دین (اسلام) ساخته شده است. اسلام ارزش زیادی برای سلامتی و رفتار سالم دارد و از مسلمانان خواست که رفتار سالم داشته باشند. با تمرین قوانین آن، مسلمانان در سراسر جهان نه تنها به معنویت دست می یابند، بلکه بر پایه ی تمام شکوه های دیگر و ثروت سلامت قرار می گیرند. لازم به ذکر است که بی ثباتی سیاسی و اقتصادی به لحاظ تاریخی به سلامت مردم افغانستان تاثیر می گذارد.
مسائل سلامت اولویتی
برای شناسایی مناطق هدفمند برای ارتقاء سلامت، یک سری مشاوره با همکاران و بررسی کامل سیاست های مختلف، استراتژی ها و برنامه های وزارت صحت عامه (مانند استراتژی بخش بهداشت و تغذیه، طرح استراتژیک ملی) انجام شد. علاوه بر این، یک کارگاه آموزشی مشورتی برای این منظور برگزار شد. در این کارگاه، نمایندگان وزارتخانه های مربوطه، اهدا کنندگان، سازمان های سازمان ملل متحد، INGOs، NGO ها و جامعه مدنی حضور داشتند. بر اساس توصیه های این کارگاه، بررسی و مشاوره با همکاران، زمینه های زیر به عنوان زمینه های ارتقاء سلامت هدف شناسایی شد:سلامت مادر و نوزاد جدید
سلامت کودک
تغذیه عمومی
بهداشت و بهداشت
بیماری های غیر مسری
معلولیت، پیشگیری از آسیب و ایمنی جاده
رشد جمعیت
سلامت محیطی
بیماری های مسری
سلامت روان،
سلامت شغلی
سوء مصرف مواد
امور دارویی

چشم انداز
یک ملت سالم که در آن همه افراد و جوامع از طریق کنترل داشتن بر سلامت و رفاه آنها، در سراسر چرخه زندگی خود، از زندگی سالم و سلامت برخوردار می شوند. این چشم انداز در دستیابی به دیدگاه عمومی سلامت بخش “سلامت برای همه افغان ها” به عنوان پیش بینی شده در سیاست ملی بهداشت و تغذیه 2012-2020 کمک خواهد کرد.
ماموریت
ایجاد یک جامعه سالم با ایجاد جوامع، تسهیل کاربرد عملی از استراتژی های ارتقاء سلامت، کار با بخش های دیگر برای تدوین سیاست های عمومی سالم، حمایت، بسیج، توانمند سازی و حمایت از بخش های مختلف برای مشارکت فعال در فعالیت های ارتقای سالمت که می تواند منجر به افزایش دانش، تصمیم گیری های آگاهانه و تغییر رفتار مثبت در افراد، جوامع و جوامع.
اهداف
حمایت از افراد، خانواده ها و جوامع به طور فعال در فعالیت های ترویج سلامت و اتخاذ رفتارهای سالم و شیوه زندگی.